Hjem » Tjenester » Årlig HMS-rapport

I tillegg til den vanlige oppfølging har ledelsen ansvar for at foretas en mer omfattende gjennomgang av det systematiske HMS – arbeidet i bedriften. Her er det viktig å gjennomgå både aktiviteter og rutiner.

Gjennomgangen innarbeides i rutinene for det rullerende planarbeidet med HMS. (Det kan være hensiktsmessig å foreta denne gjennomgangen ved evaluering og utarbeidelse av virksomhetsplan.)

Ved behov søkes det bistand fra utenforstående konsulent og/-eller bedriftshelsetjenesten. Målsettingen er å finne svakheter og mangler samt å lage en handlingsplan som viser status og foreslå tiltak. Resultat fra gjennomgangen skal fremkomme som en rapport og oppbevares som en del av HMS dokumentasjon.